hellobarbb-min.gif

YASAL DUYURULAR

Türk Ticaret Kanununun 461 (3) maddesi uyarınca Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılabilmesinin Esasları Hakkında İlan

Şirketimizin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 390’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 07.04.2020 tarih ve 08 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda yazılı olan kararları aşağıda imzası bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile almıştır:

1. Şirketimizin 7 Nisan 2020 tarihinde saat 14.00’te Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimize ait 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararından 500.000.000,00 TL tutarındaki kısmının kapatılması amacıyla, 873.388.576,37 TL olan Şirket sermayesinin, şirket ortakları tarafından nakit olarak konulan sermayeden 500.000.000,00 TL azaltılarak 373.388.576,37 TL’ye indirilmesine ve söz konusu sermaye azaltımının Şirketimizin sermayesini oluşturan her biri 1.- kuruş olan her bir payın itibari değerinin korunarak, 87.338.857.637 olan pay sayısının payların iptal edilmesi yöntemiyle 50.000.000.000 pay adedince indirilerek 37.338.857.637 adet paya azaltılmasına ve iptal edilen payların yok edilmesine, sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak Şirketimiz sermayesinin 275.894.968,00 TL tutarında artırılmasına ve söz konusu artırım tutarının tamamının Şirketin pay sahiplerinin Şirketten olan nakit alacaklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Yeminli Mali Müşavirler odasına 2006 sicil no. ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sadrettin DEMİRAY’ın 14.02.2020 tarihli ve 2020-13 sayılı raporu ile tespit edilmiş olduğu üzere, artırılan sermayenin:

82.768.490,40 TL’sı Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin Şirketimizden olan nakit alacağından,

82.768.490,40 TL’sı Akfen Holding A.Ş.’nin Şirketimizden olan nakit alacağından,

27.589.496,80 TL’sı Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Şirketimizden olan nakit alacağından,

18.584.562,07 TL’sı Brian Souter’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

19.465.244,65 TL’sının Ann Heron Gloag’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

20.865.792,50 TL’sının Noble Grossart Investment Limited’in Şirketimizden olan nakit alacağından,

5.732.751,42 TL’sının Highland and Universal Securities Limited’in Şirketimizden olan nakit alacağından,

3.821.836,46 TL’sının The Souter Charitable Trust’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

5.732.751,42 TL’sının The Souter 2011 Family Trust’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

1.928.379,52 TL’sının PSD Investments Limited’in Şirketimizden olan nakit alacağından,

973.261,77 TL’sının Ross William Park’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

973.261,77 TL’sının Graeme Thomas Park’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

973.261,77 TL’sının The Duncan King 2001 Trust’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

973.261,77 TL’sının Allan Duncan King’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

1.186.905,46 TL’sının Havard Investment Limited’in Şirketimizden olan nakit alacağından,

973.261,77 TL’sının Gordon James Watson Beattie’ın Şirketimizden olan nakit alacağından,

583.957,85 TL’sının Martin Andrew Griffiths’ın Şirketimizden olan nakit alacağından, ve

0,18 TL’sının Souter Capital LLP’nin Şirketimizden olan nakit alacağından

karşılanması suretiyle gerçekleştirilecek ve böylelikle sermaye artışına konu artış tutarının tamamı Şirketimizin pay sahiplerinin iştirak taahhüdünde bulunmalarına gerek olmaksızın pay sahiplerinin şirketimizden olan nakit alacaklarının sermaye çevrilmesi suretiyle karşılanacak olup, Şirketimizin pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını yukarıda belirtildiği şekilde kullanmaları için, işbu kararın ilan tarihinden itibaren ortaklara 15 günlük süre verilmesine karar verilmiştir.

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 461. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esasları hakkında karar almak ve Şirketimiz pay sahiplerine bu hususta çağrıda bulunmak amacıyla düzenlenmiş olan işbu Yönetim Kurulu Kararı 24.04.2020 tarihli ve 10065 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş olup yasal süresi içinde bu haklarını kullanmak isteyen pay sahiplerine ilan olunur.

24-04-2020 Ticaret Sicil İlan