Turkish (Turkiye)English

  

IDO
Anasayfa Duyuru Hepsini Göster 8 Haziran Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 232768


Ticaret Unvanı : İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi   :Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı /İSTANBUL

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.04.2015 tarih ve 09 sayılı almış olduğu karara istinaden; 08 Haziran 2015 tarihinde, saat: 14:00’da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde;  aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde  pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
  2. Şirket sermayesinin 750.867.410,00 TL’den 873.567.410,00 TL’ye artırılması, artırılan sermayenin Yeminli Mali Müşavirler odasına 2006 sicil no. ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sadrettin DEMİRAY’ın 30.04.2015 tarihli ve YMM.2006.08/2015-14 sayılı raporu ile tespit edilmiş olduğu üzere 36.810.000,00 TL’sının şirketimizin pay sahibi Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin şirketimizden olan nakit alacağından, 36.810.000,00 TL’sının şirketimizin pay sahibi Akfen Holding A.Ş.’nin şirketimizden olan nakit alacağından,  9.277.703,04 TL’sının Noble Grossart Investment Limited’in şirketimizden olan nakit alacağından, 8.654.967,67 TL’sının Ann Heron Gloag’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 8.263.383,62 TL’sının Brian Souter’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 2.548.993,30 TL’sının Highland and Universal Securities Limited’in şirketimizden olan nakit alacağından, 2.548.993,30 TL’sının The Souter 2011 Family Trust’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 1.699.329,84 TL’sının The Souter Charitable Trust’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 865.496,94 TL’sının PSD Investments Limited’in şirketimizden olan nakit alacağından, 527.742,07 TL’sının Havard Investment Limited’in şirketimizden olan nakit alacağından, 432.748,18 TL’sının Ross William Park’ın şirketimizden olan nakit alacağından,  432.748,18 TL’sının Graeme Thomas Park’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 432.748,18 TL’sının The Duncan King 2001 Trust’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 432.748,18 TL’sının Allan Duncan King’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 432.748,18 TL’sının Gordon James Watson Beattie’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 259.649,26 TL’sının Martin Andrew Griffiths’ın şirketimizden olan nakit alacağından, 0,08 TL’sının Souter Capital LLP’nin şirketimizden olan nakit alacağından ve 12.270.000,00 TL’sının Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin şirketimizden olan nakit alacağından karşılanması ve esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesi

Ek

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Sahibi olduğumuz ……………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 08 Haziran 2015 tarihinde saat 14:00’de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı veya herhangi bir sebeple ertelendiği takdirde aynı gündemi görüşmek üzere bilahare yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılarak bizi temsil etmeye, kanun ve ana sözleşme ile haiz bulunduğumuz bütün pay sahipliği haklarını bizim adımıza kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettik.


VEKÂLETİ VERENTicari Sicil Gazetesi İlanı


Ödül

Online İşlemler