Turkish (Turkiye)English

  

IDO
Anasayfa Duyuru Hepsini Göster Genel Kurul Toplantısına Davet

Ticaret Unvanı : İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi   :Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı /İSTANBUL

  

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.03.2015 tarih ve 04 sayılı almış olduğu karara istinaden; 28 Nisan 2015 tarihinde, saat: 14:00’da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde;  aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde  pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;

2. 2014 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması;

3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

4. 2014 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

5. 2014 Yılı işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi;

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

8. 2014 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

11. Dilekler ve Kapanış.

 

Ek

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

 

Sahibi olduğumuz ……………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 28 Nisan 2015 tarihinde saat 14:00’de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılacak olan 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı veya herhangi bir sebeple ertelendiği takdirde aynı gündemi görüşmek üzere bilahare yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılarak bizi temsil etmeye, kanun ve ana sözleşme ile haiz bulunduğumuz bütün pay sahipliği haklarını bizim adımıza kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettik.

 

 

VEKÂLETİ VEREN


Ödül

Online İşlemler